ReviewEssays.com - Term Papers, Book Reports, Research Papers and College Essays
Search

Analyse Olympische Deelnemers

Essay by   •  November 30, 2010  •  Essay  •  1,268 Words (6 Pages)  •  1,400 Views

Essay Preview: Analyse Olympische Deelnemers

Report this essay
Page 1 of 6

Analyse Olympische deelnemers

Teneinde een beeld te kunnen vormen over de "staat van dienst" van olympische deelnemers is een analyse gemaakt met betrekking tot de reeds geleverde prestaties van de gekwalificeerde deelnemers aan het olympisch taekwondo toernooi te Sydney 2000.

Hierdoor moet duidelijk worden aan welke voorwaarden Nederlandse topsporters moeten voldoen om tot potentiлle deelnemers gekenmerkt te worden.

De analyse richt zich op twee belangrijke selectiemomenten die een rol spelen in het process

van selecteren van mogelijke deelnemers naar de uiteindelijke selectie voor het kwalificatietoernooi.

Het eerste selectiemoment is het samenstellen van een olympische ploeg. Deze bestaat uit sporters van wie het zeer waarschijnlijk is dat ze met succes gaan deelnemen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Dit zal in het algemeen gebeuren bij aanvang van het jaar na de voorgaande Olympische Spelen (2001). In de analyse is daarom 1997 als meetmoment genomen. Bekeken is wat de "staat van dienst" was van de gekwalificeerde deelnemers op het moment dat een (fictieve) ploeg zou worden samengesteld.

Een tweede selectiemoment vormt het uiteindelijk samenstellen van het team dat zich daadwerkelijk gaat proberen te kwalificeren. Hiertoe zijn de gegevens van de gekwalificeerde deelnemers bekeken op het moment van kwalificatie, in de analyse dus het jaar 1999.

Kenmerken gekwalificeerde deelnemers

m.b.t. medailles:

60% van de mannelijke deelnemers heeft in 1997 al eens op het podium gestaan op een groot toernooi (WK, WC of EK). Bij de vrouwen is het aantal dat al een medaille op zak heeft zelfs tweederde.

Op het moment van kwalificatie (1999) liggen deze getallen veel scherper. Bij de mannen heeft 70% een medaille behaald (en zelfs 66% heeft er twee of meer), bij de vrouwen heeft ruim 90% al een medaille behaald (70% heeft er twee of meer).

m.b.t. ervaring:

Het gemiddelde aantal jaren ervaring van de gekwalificeerde mannen bedroeg in 1999 ± 4 jaar. De vrouwelijke gekwalificeerde deelnemers hadden een gemiddelde wedstrijdervaring van 4,8 jaar. In 1997 bedroeg de gemiddelde ervaring dus gemiddeld 2 (mannen) en 2,8 jaar (vrouwen).

m.b.t. leeftijd:

Van de mannelijke deelnemers was krap eenderde deel in 1997 25 jaar of ouder. Van deze "oude" groep had nagenoeg iedereen gescoord op de grote toernooien (totaal slechts 9%).

Van de vrouwelijke deelnemers was in 1997 slechts een vijfde deel ouder dan 25. Al deze "oude" deelnemers hadden voor 1997 een medaille behaald.

Dit betekent dat de combinatie van oudere spelers zonder medaille (vrijwel) niet voorkomt.

Conclusie

Uit de resultaten van de analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden met betrekking tot het vormen van de Nederlandse olympische ploeg en het selecteren van het kwalificatieteam.

Op het moment van samenstellen (begin van het jaar na de voorgaande Spelen, twee jaar voorafgaande aan het kwalificatietoernooi en drie jaar voor de Spelen zelf) moeten de spelers aan de volgende criteria voldoen teneinde tot potentiлle deelnemers benoemd te kunnen worden:

§ Idealiter hebben de sporters al eens een medaille behaald op een wereldkampioenschap, world cup of europees kampioenschap. Van jonge talentvolle sporters die al wel ervaring hebben in het deelnemen aan grote toernooien, maar nog geen medailles hebben behaald, kan bij het samenstellen van de olympische ploeg verwacht worden dat ze, om voor uiteindelijke selectie in aanmerking te komen, minimaal een medaille moeten halen in de periode tot aan het kwalificatietoernooi.

§ De beoogde sporters hebben al ervaring in het deelnemen aan bovengenoemde toernooien. Dit betekent dat de olympische ploeg samengesteld wordt uit sporters die al lid zijn van de kernploeg / nationaal team.

§ De combinatie "oud" (25 jaar of ouder) met geen medailles иn kwalificatie voor de Spelen bestaat niet. De combinatie "oud" met medailles blijkt wel succesvol te kunnen zijn voor kwalificatie. Dit betekent dat het, in een olympisch traject, opnemen van oudere spelers met alleen een ruime ervaring (in het deelnemen aan grote toernooien) een niet zinvolle investering is.

Bij het bepalen van de uiteindelijke selectie die gaat deelnemen aan de kwalificatietoernooien liggen deze voorwaarden nog scherper:

§ Op het moment van samenstellen van het uiteindelijke kwalificatieteam hebben de beoogde spelers al minimaal een keer een medaille behaald op een wereldkampioenschap, world cup of europees kampioenschap.

§ Deelnemers aan het kwalificatietoernooi hebben tenminste vier jaar ervaring in het deelnemen aan grote toernooien.

Olympische Ploeg

Het beleid van de TBN richt zich op het structureel en planmatig creлren van kansrijke kwalificatiedeelnemers en niet op toevalstreffers.

Uitgangspunt bij het vormen van een Olympische ploeg is dat maximaal geпnvesteerd kan worden in potentiлle deelnemers, zodat de kwaliteit van de voorbereiding hoog is. Gezien de beperkte financiлle middelen betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden ten gunste van een klein team van kansrijke sporters.

Het vormen van de Olympische ploeg kan in de visie van de TBN gezien worden als een vierde selectie moment. De bovenstaande conclusies uit de analyse van de olympische deelnemers zijn in feite een aanscherping van de selectiecriteria zoals die gelden voor opname in de kernploeg (3e selectiemoment).

4e selectiemoment: opname in Olympische ploeg

Ю Deel uit maken van wereldtop

§ Prestaties:

§ Medailles behaald op WK, WC of EK's is een prй.

§ Ervaring

...

...

Download as:   txt (9 Kb)   pdf (119.7 Kb)   docx (12.2 Kb)  
Continue for 5 more pages »
Only available on ReviewEssays.com
Citation Generator

(2010, 11). Analyse Olympische Deelnemers. ReviewEssays.com. Retrieved 11, 2010, from https://www.reviewessays.com/essay/Analyse-Olympische-Deelnemers/17102.html

"Analyse Olympische Deelnemers" ReviewEssays.com. 11 2010. 2010. 11 2010 <https://www.reviewessays.com/essay/Analyse-Olympische-Deelnemers/17102.html>.

"Analyse Olympische Deelnemers." ReviewEssays.com. ReviewEssays.com, 11 2010. Web. 11 2010. <https://www.reviewessays.com/essay/Analyse-Olympische-Deelnemers/17102.html>.

"Analyse Olympische Deelnemers." ReviewEssays.com. 11, 2010. Accessed 11, 2010. https://www.reviewessays.com/essay/Analyse-Olympische-Deelnemers/17102.html.