ReviewEssays.com - Term Papers, Book Reports, Research Papers and College Essays
Search

Kristendom

Essay by   •  January 2, 2011  •  Study Guide  •  1,940 Words (8 Pages)  •  1,510 Views

Essay Preview: Kristendom

Report this essay
Page 1 of 8

Bruce David Forbes og Jeffrey H. Mahan: Religion and Popular Culture in

America (Berkeley: University of California Press, 2000)

"PopulÐ"¦r Kultur":

kultur: en neutral betegnelse for menneskeskabt produkter og tanker omkring vort liv, der skaber den kontekst vi lever i

hÐ"Ñ'jkultur er et gourmet-mÐ"Ґltid, folk culture er bedstemors kasserolle ret og populÐ"¦r kultur er et McDonalds meal.

=> distinktionen ml de tre har at gÐ"Ñ're med stÐ"Ñ'rrelsen pÐ"Ґ deres publikum og mÐ"Ґske ogsÐ"Ґ medler de bliver formidlet gennem: skriftlig( de mere uddannede klasser), verbalt(den nÐ"¦re familier, lokale myter, Ð"¦gteskabs traqdition), eller gennem masse medier(tv, radio, cyberkommunikation).

PK skabes igennem stÐ"Ñ'rellsen pÐ"Ґ dets publikum - POPULÐ"†R kultur

forskellige holdninger dertil:

1) den brede tilslutning til en livsstil som har eksisteret siden de mest primitive tider: Athenere der griner af Aristophanes

=> gÐ"Ñ'r det muligt at diskutere populÐ"¦r kultur gennem hele historien

2) forudsÐ"¦tter et masse-publikum - skabt af urbanisering og demokratisering - og teknologi til at masse distribuere - trykpressen og andre former for masemedier.

=> PK "beskriver en kulturel tilstand som ikke kunne eksistere i den vestlige civilisation fÐ"Ñ'r sidst i 18. Ð"Ґrh.

Begge er enige om at PK betegner det der er /har vÐ"¦ret aceepteret af en stor mÐ"¦gde mennsker og at massemedier spilelr dne afgÐ"Ñ'rende rolle

"masse"/"populÐ"¦r"?

har at gÐ"Ñ're med grader af populÐ"¦ritet og at det deraf er svÐ"¦rt at afgrÐ"¦nse klart

er pragmatiske begreber der ikke altid paser fuldent pÐ"Ґ konkrete eksempler

er underlagt tid og Ð"Ґnd

PK i dag gÐ"Ñ'r os opmÐ"¦rksom pÐ"Ґ de omfatende, almindeligt forekommende kommercielle og ofte underholdende aspekter af vort kultur kontekst

"Analyse af PK"

Hvorfor undersÐ"Ñ'ge PK? (interessebegrundelse)

PK afspejler os og skaber os og implikationerne af den tosidighed er grundlÐ"¦ggende

Afspejling

den generelle opinion der gÐ"Ñ'r noget populÐ"¦rt: eks. producere af tv serier kan ikke altid garantere at et show vil vÐ"¦re et hit trods manipulering gennem pr arbejde etc.

=> der skal vÐ"¦re en Ð"Ґrsag til at det bliver populÐ"¦rt og tricket er at finde denne Ð"Ґrsag

"Populariteten af et kultur element er direkte proportionel med hvor meget den afspejler publikums overbevisninger og vÐ"¦rdier"

=> en jagt efter "mening"

ergo stÐ"Ґr undersÐ"Ñ'gelsen pÐ"Ґ at undersÐ"Ñ'ge populÐ"¦r kultur elementer for at undersÐ"Ñ'ge deres mening I populÐ"¦rulturen i et stÐ"Ñ'rre perspektiv

=> hvorfor vÐ"¦lger publikum et element fremfor et andet?

=> hvad siger dette valg om dette publikum?

=> "funhouse mirror": PK er som et spejl der reflekterer hvem vi er, men nÐ"Ґr vi kigger ind i spejlet er billedet Ð"¦ndret eller ufokuseret fordi kun en vis mÐ"¦ngde vores realiteter, interesser, vÐ"¦rdier etc. reflekterer tilbage til os etc. => usbjektivitet ogsÐ"Ґ i valget af hvad vi vÐ"¦lger at lÐ"¦gge mest mÐ"¦kre til

I kraft af dets allestedsnÐ"¦rvÐ"¦r influerer det os ogsÐ"Ґ og reflekterer altsÐ"Ґ ikke kun

=> ForstÐ"¦rker eksisterende overbevisninger gennem refleksion/gentagelse af overbevisninger

Selektive billeder understreger bestemte grupper og oplevelser og negligerer andre derved kan de Ð"¦ndrer vores realitetssans

eks. tv programmer i 1950erne hvor sorte amerikanere sjÐ"¦ldent optrÐ"Ґdte => var med til at den dominerende hvide befolkning kunne ignorere og glemme at de var en del af samfundet og forstÐ"¦rke opfattelsen at sorte kun var en mindre gruppe

Michael Real: massemedie kultur er til for de fÐ"Ґs interesse og politisk Ð"Ñ'konomiske elite gennem programmere en masse bevidsthed: ved at "give folk hvad de vil have" maximerer kommerciel tv deres profit, begrÐ"¦nser valg and skjuler fremmedgÐ"Ñ'relsen

Kenneth Myer (evangelist og journalist): forskubbelsen af ens karakter og udnyttelsen af uskyldige fornÐ"Ñ'jelser og billiggÐ"Ñ'relse af livet selv

NÐ"¦sten alle overbevisninger om PK er af den opfattelse at vi kan rejse bevidstheden om PK pÐ"Ґ et sÐ"Ґdan niveau at vi kan frigÐ"Ñ're derfra

=> vi vil vÐ"¦re modstandsdygtige imod manipulation

Det tosidige plan af PK afspejler ogsÐ"Ґ den konflikt der stÐ"Ґr mellem skaberne af PK og kritikkerne

=> nÐ"Ґr krtik falder pÐ"Ґ PK modargumenteres der ofte at PK blot afspejler samfundet som det er

Eks. voldelige film skaber voldelige samfund <=> film afspejler voldelige samfund

=> begge pÐ"Ґstande er rigtige men det afgÐ"Ñ'rende hvilke af inflydelses-retningerne der er den stÐ"Ñ'rste

Vigtigt at inddrage publikum i sÐ"Ґdan en undersÐ"Ñ'gelse og altsÐ"Ґ ikke kun skaberne - hvorfor blev det pÐ"ҐgÐ"¦ldende element populÐ"¦rt?

...

...

Download as:   txt (15 Kb)   pdf (167.2 Kb)   docx (17.2 Kb)  
Continue for 7 more pages »
Only available on ReviewEssays.com